Privacyverklaring

 

Dit is de privacyverklaring van JBC Ďt Harde, gevestigd te Nijverheidsweg 1A 8084, GV Ďt Harde ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer KVK 40105095, hierna te noemen: `de Vereniging`.

 

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: mailto:secretaris@jbctharde.nl

 

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

 

 

 

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

 

Administratie

   Voornaam

   Voorletters

   Achternaam

   Adres

   Telefoonnummers

   E-mailadres

   Geboortedatum

   Plaats en land van geboorte

   Geslacht

   Licentienummer

 

Uitvoering van de overeenkomst.

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiŽle administratie voor 7 jaar.

    Voorzitter

    Secretariaat

    Ledenadministratie

    NJBB

 

Administratie financieel

   Voornaam

   Voorletters

   Achternaam

   Adres

   Telefoonnummer

   E-mailadres

   Bankgegevens

   Betaalgegevens

   Licentienummer

 

Uitvoering van de overeenkomst.

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiŽle administratie voor 7 jaar.

    Penningmeester

 

Wedstrijd administratie

   Voornaam

   Voorletters

   Achternaam

   Adres

   Telefoonnummers

   E-mailadres

   Geboortedatum

   Plaats en land van geboorte

   Geslacht

   Licentienummer

 

Uitvoering van de overeenkomst.

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna.

    Wedstrijdcommissie

 

Clubblad

   Voornaam

   Voorletters

   Achternaam

   Adres

   Telefoonnummers

   E-mailadres

   Geboortedatum

   Plaats en land van geboorte

   Geslacht

Licentienummer

Uitvoering van de overeenkomst.

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna.

    Redactie clubblad

 

Versturen berichten van derden, waaronder sponsoren.

   Voornaam

   Achternaam

   E-mailadres

 

Toestemming.

Zolang als men aangemeld is.

    Sponsoren

    Andere verenigingen

Ter benadering na beŽindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reŁnie of bijzondere gebeurtenis.

   Voornaam

   Voorletters

   Achternaam

   Adres

   Telefoonnummer

   E-mailadres

 

Toestemming.

Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

    Secretariaat

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens worden verwijderd, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

 

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd.

 

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

 

Website

Op de website www.jbctharde.nl zullen alleen voornaam en achternaam worden vermeld in bv de uitslagen van de toernooien en u kunt voorkomen op geplaatste foto's. Indien u niet op de website  met naam en/of foto wil voorkomen kunt u dit kenbaar maken bij de webmaster. U wordt dan geanonimiseerd.

 

Links naar andere websites

De website kan verwijzingen naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

 

Wijziging van het privacybeleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites en het informatiebord in het clubhuis te informeren.

 

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Naam:               secretariaat JBC ít Harde t.a.v. Ledenadministratie

Straat:               Nijverheidsweg 1A

Postcode:          8084 GV

Plaats:               't Harde

E-mail:              mailto:la@jbctharde.nl

 

Locatie van de privacyverklaring

Website:            http://www.jbctharde.nl/

Publicatiebord in clubhuis.

 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Website:            https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/adres-autoriteit-persoonsgegevens

 

Postadres

Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG