Mededelingen van het bestuur

 

‘t Harde 20-12-2015

 

Als de Boelproat bij u door de brievenbus is gegleden dan vieren we al bijna Kerstmis, een feest van licht en geboorte en hopelijk ook een beetje vrede voor het jaar 2016.

 

In het jaar 2015 is het clubgebouw onderhanden genomen. De rotte plekken zijn vervangen, plaatjes op de open stukken gezet en het gebouw is afgeschilderd. Al met al een mooi resultaat. De kist heeft een nieuw deksel en is ook opnieuw geverfd. De kist blijft zodat we nog meer opbergruimte hebben.

De vrijwilligers die zich hiermee bezig hebben gehouden willen we namens de club hartelijk danken.

 

Daarnaast is een mooi tuinhuis geplaatst. We kunnen de spullen nu droog opruimen en tegelijkertijd hebben we een plek waar we uit de wind kunnen zitten en wat zeker zo belangrijk is ook droog staan.

 

We kunnen nu ook op alle banen spelen en het bestuur vraagt dan ook van ons allen om alle banen uit te proberen en te bespelen want dat is ook beter voor de nieuwe banen. Het bosbaantje zou ook wat meer gebruikt kunnen worden!

 

Door werkzaamheden te laten verrichten aan het clubgebouw, een nieuw tuinhuis en door de banen op te knappen is er een gat in ons budget geslagen.Dat vraagt om aanvulling van de financiŽn om de vereniging in de toekomst voort te kunnen laten bestaan. Zolang ik lid van de vereniging ben, vanaf 2009, heb ik nog geen contributieverhoging meegemaakt. Het bestuur vindt het daarom ook verantwoord om een behoorlijke contributieverhoging te vragen.Elk lid heeft een e-mail of brief ontvangen over de contributieverhoging die per 1 januari 2016 ingaat.

Tot nu toe zijn bij het bestuur geen negatieve reacties op de voorgestelde verhoging binnengekomen.

 

Het bezoek van burgemeester de Lange en negen raadsleden op woensdagavond 9 september waseen succes. Een goede manier om onze sport en vereniging op de kaart te zetten. Het bestuur heeft veel positieve reacties ontvangen.

 

Al met al is het bestuur tevreden over de behaalde resultaten in 2015. Hopelijk hebt u dat ook zo ervaren!

 

Zoals u weet is de secretaris, Gerrit Spaan, aftredend en er wordt een dringend beroep op de leden gedaan om een secretaris te vinden. Een club of vereniging met een onvolledig bestuur is niet te besturen en dat zal veel consequenties hebben voor de toekomst van onze club. Denk niet te snel dat kan ik niet, u wordt ingewerkt, en dan is het goed te doen. Het is mogelijk dat twee leden denken: ‘we willen wel samen besturen, de een als secretaris en de ander als voorzitter’. Meldt u dan samen aan want in het jaar 2017 is de voorzitter niet herkiesbaar en dan heeft de club op de penningmeester na geen bestuursleden meer.

 

Ons 20-jarig jubileum is op maandag 26 september 2016. De jubileumcommissie bestaande uit Ank Bosvelt, Ben en Coby van de Kommer zijn druk bezig om een mooi programma te maken. We blijven niet op het terrein. Enkele leden hebben gevraagd op welke datum het jubileum wordt gevierd. Een voorstel is om op woensdag 28 september 2016 op stap te gaan.

 

Het bestuur wenst u een gezegend kerstfeest en een voorspoedig 2016.

 

Herderkens spoeyt u wat,

treckt naar BethleŽm, naer de stadt.

Een verkoren kindt geboren in den nacht.

Hier soo lanck van u verwacht.

 

Chanoeka (Lichtfeest)

 

Nel Kreeftmeijer

Voorzitter

De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op woensdagavond 3 februari om 20.00 uur in een zaal van de Maranathakerk. Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom.

Schrijft u deze avond alvast in uw agenda!

Bestuur

 

 

 

 

 

Contributie 2016

02-12-2015

 

 

Beste clubleden,

 

Zoals wij allen hebben kunnen constateren, is er een prachtig tuinhuis op ons terrein verrezen.

Wij dachten dit bij onze verzekeringsmaatschappij voor verzekering tegen brand- en eventuele andere schade te kunnen onderbrengen.

Dit is wel mogelijk, maar alleen tegen een onacceptabel hoge jaarlijkse premie van 10% van de aanschafwaarde (ad €2.500).

Navraag bij andere maatschappijen heeft ons geleerd dat deze, i.v.m. het in hun ogen zeer hoge schaderisico, helemaal niet willen verzekeren.

Daarom stellen wij voor het, volgens ons acceptabele risico, niet te verzekeren, maar voor eigen rekening te nemen.

Wel is het zo, dat wanneer het tuinhuis zou afbranden, wij op dat moment niet direct de financiŽle middelen hebben om dit zo maar te vervangen.

Daarom zijn wij van mening dat het opbouwen van een additioneel eigen vermogen noodzakelijk is om dit risico te dekken.

 

Dit willen wij realiseren door de jaarlijkse contributie met een bedrag van € 5 te verhogen tot € 55 voor de recreanten.

Tot nu toe brengen wij aan leden met een wedstrijdlicentie € 17,50 extra in rekening,maar inmiddels is het verschil bij de NJJB opgelopen tot€ 19,75, zodat wij de contributie voor deze leden willen verhogen van € 67,50 naar € 75.

Dit alles met ingang van 1 januari 2016.

 

Bij de 22e Algemene Vergadering is afgesproken om de contributie voor 2016 te bepalen in de jaarvergadering 2016 (de notulen staan in de BOELPROAT van april 2015).

Reden dat wij u nu informeren is omdat de ALV 2016 is gepland op 3 februari a.s. en de ledenadministratie bij de NJBB in januari op orde moet zijn, alle later gestelde mutaties brengen extra kosten met zich mee en restitutie is niet mogelijk.

Mocht u naar aanleiding van deze verhoging uw W- licentie willen omzetten naar een C- licentie of iets anders willen wijzigen, dan verzoeken wij u dit voor 15 januari 2016 door te geven aan de ledenadministratie.

Met vragen op- of aanmerkingen kunt u natuurlijk altijd bij ons terecht.

Hopende op uw begrip hiervoor, verblijven wij met vriendelijke groeten.

 

Het Bestuur

.

 

 

19 juli 2015

Nieuwe subsidieregeling per 2016

Eerder kreeg onze vereniging subsidie van de gemeente naar het aantal leden die onze club rijk is. Omdat onze leden bijna allemaal boven de zestig jaar zijn, en de subsidieverstrekking tot nu toe daarop gebaseerd is, was dat voor ons voordelig.

Per 2016 komt er een andere regeling om subsidie te verstrekken aan sportverenigingen. Dan wordt er subsidie verstrekt naar de activiteiten die een vereniging organiseert. Voor ons zijn dat de toernooien en de voor- en najaar competitie.

Vanaf 2016 wordt de subsidie berekend naar het aantal leden dat deelneemt aan de toernooien en de voor- en najaar competitie. De penningmeester is verplicht dat te melden bij de subsidieaanvraag.

Wij doen een beroep op alle leden om zoveel mogelijk mee te doen aan de toernooien en de

voor- en najaar competitie.

Want daar hangt in de toekomst de subsidiebijdrage van de gemeente vanaf.

Gemeenteraad op bezoek

Op woensdagavond 9 september om 19.30 uur komt de gemeenteraad op werkbezoek.

Het wordt een informeel bezoek; we maken kennis met elkaar, spelen een toernooitje zodat zij kennis kunnen maken met onze sport en de leden. Wij willen u vragen om zoveel mogelijk te komen en mee te doen aan het toernooitje. Deze avond wordt ook gebruikt om informeel kennis te maken met de gemeenteraad.

Later volgt een programma over hoe de avond wordt ingevuld.

Lief- en leed

In de laatste bestuursvergadering, 6 juli, hebben we gesproken over de ouderen onder ons, de zieken en zij die graag bij onze club willen blijven horen maar door allerlei omstandigheden en handicaps niet altijd aanwezig kunnen zijn. Op dit moment zijn er veel leden die wij graag extra aandacht zouden willen geven.

De bestuursleden en Janny Stolte, lief- en leed aanspreekpunt, proberen zoveel mogelijk aandacht te schenken aan deze leden.

Helaas is het om allerlei redenen niet altijd mogelijk om iedereen te bezoeken, op te bellen en een enkele keer wordt er vergeten om een kaart te sturen omdat we dan niet weten dat iemand ziek is of om een andere reden aandacht nodig heeft.

Dat vinden wij jammer; maar dat wil niet zeggen dat wij u die extra aandacht nodig heeft zijn vergeten.

Hebt u het gevoel dat er niet aan u gedacht wordt dan horen wij dat graag.

Gelukkig bezoeken leden elkaar spontaan wat de verbondenheid weergeeft waar onze vereniging om bekend staat.

Tent en nieuwe opbergruimte

Zoals u allen weet heeft de tent een voorjaarsstorm niet overleefd. De tent was omgewaaid en zodanig kapot dat hij niet meer te repareren was en uiteindelijk is afgevoerd.

We zijn op zoek naar een blijvende oplossing. Onze wens is een tuinhuis met opbergruimte en een overdekte ruimte om te zitten naast het bestaande clubgebouw.

Om dit plan te verwezenlijken hebben twee bestuursleden begin augustus een gesprek met een medewerker van de gemeente die ons precies kan vertellen wat de mogelijkheden zijn.

Later komen wij hier op terug.

20-jarig jubileum 2016

Ieder lid kon zich voor 1 maart opgeven om het 20-jarig jubileum van onze club in 2016 te organiseren. Het bleef stil, niemand gaf zich op en het bestuur besloot om te wachten tot de Boelproat in juli uit zou komen om dan nogmaals een oproep te doen.

Gelukkig was dat niet nodig want Ank Bosvelt, Ben en Coby van den Kommer hebben zich aangemeld om de organisatie van het jubileum in 2016 op zich te nemen. Het bestuur is blij dat deze drie leden zich buigen over een plan om het 20-jarig jubileum te vieren. Later zullen zij de plannen aan het bestuur voorleggen.

Interview LOE

Voor zaterdagmorgen 16 mei waren wij uitgenodigd om geÔnterviewd te worden door de heer van de Ham die het programma: ‘Sportief gezien’ presenteert.

Gerrit Spaan en Nel Kreeftmeijer zijn namens onze vereniging geÔnterviewd. We vonden het best wel spannend. We hadden ons enigszins voorbereid en we dachten dat we bij aankomst nog het een en ander zouden doornemen met de interviewer. Dat liep een beetje anders, daarom hadden we in het begin van het interview even het gevoel dat we voor de leeuwen werden gegooid. Gaandeweg liep het gesprek steeds beter. We wilden bereiken dat onze vereniging nog beter op de kaart zou komen te staan maar ook om onze sport te promoten omdat daar toch vaak geringschattend over gedacht wordt. We hebben uitgelegd dat het een sport is die je niet zomaar onder die knie hebt. Een sport die je vaak en veel moet oefenen. Dat er spelregels zijn, je vaardigheid moet ontwikkelen om de bal te plaatsen, schieten ook een vak apart is en wat heel belangrijk is dat je een tactiek moet ontwikkelen om het spel goed te spelen. Het was een rechtstreekse uitzending en het interview was op programma gemist van de Loe terug te horen.

Wij vonden het wel een aparte ervaring om geÔnterviewd te worden en vooral dat wij rechtstreeks in de uitzending waren. We hebben van zowel leden als buitenstaanders goede reacties ontvangen.

Facebook en social media

Buiten de Huis- aan huiskranten om kunnen we onze club nog meer op de kaart zetten door de open toernooien en andere activiteiten van onze vereniging op Facebook te plaatsen.

Wie op Facebook actief is en het leuk vindt zou onze club op die manier kunnen promoten! Misschien levert het ons ook nieuwe leden op!

We kunnen onze activiteiten ook doorgeven aan de Loe en zij plaatsen het op Facebook en de kabelkrant.

Bestuursleden

Zoals u weet zijn wij op zoek naar bestuursleden.

We zouden het fijn vinden als een van de leden het secretariaat van Gerrit Spaan in 2016 over neemt. Dan blijft het bestuur voltallig.

Wij wensen u een mooie zomer toe.

Het Bestuur

Nel Kreeftmeijer

voorzitter


 

Geplaatst 15 februari 2013

zie ook pagina “nieuws”

zb

 

Geplaatst op 24 september 2012

Van de Voorzitter

Een groot gedeelte van de zomer was onze club moeilijk bereikbaar door de werkzaamheden aan de Nijverheidsweg. Daar kwam de vakantieperiode ook nog bij waardoor het nog wat langer duurde. We wisten het van te voren maar het was vervelend dat ons terrein zo’n beetje in het midden van de werkzaamheden lag. De ene keer was de weg vanaf de Bovenweg afgesloten en een poosje later ook nog vanaf de Industrieweg.

Soms even lastig om uit te zoeken hoe je onze club het beste kon bereiken.

Gelukkig is het nu bijna voorbij en wordt onze club weer goed bereikbaar. Ten slotte krijgen we er ook weer iets moois voor terug zoals een trottoir, goede verlichting en goede parkeerplaatsen.

Zo langzamerhand zijn bijna alle leden weer terug van vakantie en wordt het weer drukker op de baan. De bedrijvigheid komt ook weer terug en wordt er weer het een en ander georganiseerd.

Op woensdagmiddag 26 september start het nieuwe seizoen, in het clubblad de Boelproat kunt u daar meer over lezen.

Op 1 september is de najaarscompetitie weer begonnen. Zo gaan we langzaamaan weer over naar de orde van de dag.

Het bestuur wenst u een sportief en mooi seizoen toe en hopen u allen vaak op de baan te ontmoeten om ons mooie spel jeu de boules te spelen.

Nel Kreeftmeijer

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Geplaatst op 24 maart 2012

Onze club, JBC, is in beweging

Bewegen betekent meer dan lichamelijk in beweging zijn. Een sport beoefenen. Voor ons is dat het spel jeu de boules spelen.

In de brief die u namens het bestuur hebt ontvangen kon u lezen dat ook het bestuur, en daardoor de club, ook in beweging is gekomen.

Lichamelijk in beweging zijn komt onze gezondheid ten goede. Men wordt er soepeler door, men komt in contact met anderen waardoor de stemming beÔnvloedt kan worden. Zogezegd het maakt blij en vrolijk.

Er worden plannen gemaakt, veel activiteiten ontplooid, door leden de banen verbeterd, aangelegd, opgeruimd, schoongemaakt, leden geworven. Dat draagt allemaal bij om onze club zo goed mogelijk op de kaart te zetten, waar wij terecht met ons allen trots op mogen zijn. Zoveel leden en tegelijkertijd ook zoveel vrijwilligers. Het organiseren van gezelligheid door aandacht te schenken aan de Pasen, de toernooien en de competities. Ook het verwelkomen van nieuwe aspirant-leden, er is veel beweging te zien en te beleven.

Waar ook wel eens bij stil gestaan mag worden is dat er zoveel ongeziene dingen gebeuren die onze club ten goede komen, dingen die geen naam hebben maar wel moeten gebeuren, waar wij allen veel plezier van hebben zoals de Boelpraot rondbrengen, boodschappen doen.

Een andere leuke bijkomstigheid is dat we onbedoeld door de gemeente veel reclame voor onze club kunnen maken omdat zij zo gesnoeid hebben dat onze club vanaf de Wolkamerweg te zien is.

Dat zie ik als een mooie mogelijkheid om JBC op de kaart te zetten!

Het zou mooi zijn als onze club over 10 jaar nog bestaat met evenveel of nog iets meer leden die,

net als wij nu, kunnen genieten van onze mooie plek op de Nijverheidsweg 1A en het spel, jeu de boules kunnen spelen!

Daarom is het van belang dat wij in beweging blijven met het maken van plannen, ontplooien van activiteiten en blijven doorgaan met het werven van leden ongeacht leeftijd.

Een mooi, zonnig voorjaar toegewenst met veel boules plezier,

Nel Kreeftmeijer

Bestuurszaken:

•Op 8 mei staat een bestuursvergadering gepland. Hebt u vragen, opmerkingen dan horen wij dat graag. De bedoeling is om u in de gelegenheid te stellen om uw vragen- en opmerkingen in de bestuursvergadering te behandelen.

•De commissies zijn ook van harte welkom om hun vragen schriftelijk of mondeling te stellen en toe te lichten.

•In de bestuursvergadering is afgesproken als men iets wil weten of de gemeente wat wil vragen om dit niet persoonlijk te doen maar te bespreken met Gerrit Spaan, baancommissie en buitengebeuren, of Nel Kreeftmeijer, voorzitter.

•Via www.leukstesportvereniging.nl/elburg kunt u stemmen op onze club. Dat kan ons leuke prijzen opleveren. Als wij 50 stemmen hebben dan kan de JBC meedingen naar de leukste sportvereniging van de provincie en eventueel door naar de leukste sportvereniging van Nederland. Zie ook de website: www.jbctharde.nl